algemene (leverings)voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachten, leveringen, diensten, handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan niet nadere, overeenkomsten van welke aard ook. Zij gelden voor zowel de opdrachtgevers en/of afnemers (vanaf nu genoemd: opdrachtgevers) als derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle opdrachten en bestellingen van onze opdrachtgevers worden geacht de erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

1.3 Algemene Voorwaarden van onze opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn op de met ons gesloten overeenkomsten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en bevestigd.

1.4 Al onze offertes zijn vrijblijvend.

1.5 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht voldoen. De opdrachtgever is door en vanaf de aanvaarding door ons en in het geval wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht van een opdrachtgever voldoen, gebonden. Zodra opdrachtgever na het ontvangen van een offerte de details van de uitvoering van de opdracht met een van onze medewerkers bespreekt is opdrachtgever gebonden aan de exclusieve uitvoering van de opdracht door inVision Ondertiteling BV. Indien opdrachtgever niet akkoord is met de prijs die in de offerte is genoemd, of aanpassingen van de prijs wenst, dan dient dit al bij het eerstvolgende contact na het uitbrengen van de offerte kenbaar te worden gemaakt. Indien dit niet gebeurt dan beschouwen we de opdracht als aanvaard door de opdrachtgever.

1.6 Zodra een opdracht door ons is aangenomen is opdrachtgever gehouden aan de aanwijzingen die wij verbaal dan wel schriftelijk per e-mail geven met betrekking tot de redactie en verwerking van de vertaling en/of ondertiteling.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Wij verstrekken onze diensten en goederen naar beste weten en derhalve aanvaarden wij (behalve bij grove schuld en opzet onzerzijds) geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de al dan niet via onze bemiddeling door derden aan opdrachtgevers geleverde diensten, rechten en/of zaken, dan wel voortvloeiende uit of in verband staande met door ons verrichte diensten en/of geleverde zaken of rechten. Onder goederen verstaan wij ook digitaal verstuurde documenten zoals tekstbestanden en video's.

2.2 Wij zijn niet verplicht de van onze opdrachtgever, dan wel via een opdrachtgever van derden, dan wel van vertalers/ondertitelaars ontvangen materialen of gegevens te toetsen. De personen van wie dergelijke materialen of gegevens afkomstig zijn, vrijwaren ons hierbij, dat wanneer er inbreuk mocht worden gemaakt op rechten van derden, voor de aanspraken ter zake van deze derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voortvloeien. Onder deze vrijwaring zijn tevens begrepen de kosten die wij zullen moeten maken. Inclusief onder andere de kosten van juridische bijstand.

In het geval van grove schuld en opzet onzerzijds is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever aan ons verschuldigde honorarium verminderd met de out-of-pocket kosten terzake van het geleverde.

2.3 Opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen verdergaande schadevergoedingseisen zowel van haar zelf als van derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn rechten op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

2.4 Voor wat betreft door ons ingeschakelde derden, waarvoor bewezen is dat wij hiervoor aansprakelijk zijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor een door ons ingeschakelde derde ons zal vrijwaren. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor diensten of materialen die wij bij derden hebben ingekocht ten behoeve van ons eindprodukt.

3. Levering

3.1 Alle levertijden worden door ons naar beste weten en kunnen, doch geheel vrijblijvend opgegeven. De levertijd vermeld in een eventuele orderbevestiging dan wel mondeling of telefonisch gegeven, wordt door ons zo juist mogelijk bepaald. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

3.2 Wanneer werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet normaal kunnen geschieden, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Door ons opgegeven lever- en bewerkingstijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op de door die derden aan ons verstrekte gegevens.

3.4 Indien tijdens de uitvoering van de door ons aangenomen opdracht blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van ons niet bekende omstandigheden, hetzij door welke vorm van overmacht dan ook, dan hebben wij het recht te vorderen dat de aan ons verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Wij hebben alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door ons verrichte werkzaamheden, ongeacht of deze van nut zullen zijn of niet.

3.5 Alle onkosten welke door ons worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor diens rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Transport

4.1 Te allen tijde gaat het risico betreffende de zaken over op de afnemer op het ogenblik waarop de zaken ons bedrijf verlaten. Het risico omvat mede alle directe of indirecte schade die aan de zaken of door verlies van de zaken aan afnemer, derden of ons wordt toegebracht.

4.2 Indien de zaken echter, gereed voor verzending, door oorzaken onafhankelijk van de wil van ons niet worden afgenomen, komen deze voor risico van de afnemer en zijn wij gerechtigd deze voor rekening van de afnemer te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaats gehad.

4.3 In geval van toezending van materiaal door de opdrachtgever aan ons, komt het risico betreffende het materiaal, met inbegrip van het transport en opslag, voor rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor andermans materiaal dat door ons aan derden is toegezonden voor verdere bewerking.

5. Prijs

5.1 Alle prijzen in onze offertes zijn in euro's en exclusief BTW.

5.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: kosten ten gevolge van de invoering van nieuwe tarieven, rechten, heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en overige door derden aan ons berekende prijzen.

6. Overmacht

6.1 In het geval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren hebben wij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, materiaalfouten, werkstaking, bedrijfsstoornissen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers van zaken en diensten, hetzij bij door ons ingeschakelde derden (hulppersonen), transportstoringen en andere buiten onze macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, onverschillig of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen dan wel de uitvoering dier overeenkomst aanzienlijk moeilijker maken dan was te voorzien, geven ons het recht de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

7. Reclame

7.1 Reclames over eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit van de zaken, over de aantallen van de geleverde zaken, over de uitvoering van de verrichte werkzaamheden of diensten moeten binnen twee dagen na ontvangst van de zaken of voltooiing van de werkzaamheden of dienst bij aangetekend schrijven aan ons worden gemeld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding vervallen alle eventuele aanspraken jegens ons. Het door ons in behandeling nemen van reclame betekent niet dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht ingediend.

7.2 Latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. De opdrachtgever heeft zijn rechten ter zake verwerkt. Indien en voor zover een reclame door ons wordt geaccepteerd, zullen wij de keuze hebben om alsnog te leveren dan wel te vervangen, hetzij geheel van levering af te zien.

7.3 De opdrachtgever zal nimmer enig recht op vergoeding kunnen laten gelden voor schade welke door hem of door derden is of zou kunnen worden geleden. Het indienen van een reclame ontheft de opdrachtgever niet van de stipte naleving van zijn verplichtingen tegenover ons uit hoofde van leveringen, verkopen en diensten.

7.4 Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijke zaak in een uit meer zaken bestaande leverantie, leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order. Indien wij onze verplichtingen niet of niet ten volle zijn nagekomen, mag betaling slechts worden geweigerd tot maximaal het omstreden deel.

7.5 Reclames omtrent hoeveelheid, kwaliteit, uitvoering enz. die door ons niet (meer) te controleren zijn, omdat zaken geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt, of om welke reden dan ook, worden niet aanvaard.

8. Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige korting of compensatie binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om onder rembours of eerst na vooruitbetaling van de prijs voor de uit te voeren werkzaamheden te leveren. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft voor de te leveren werkzaamheden op de vervaldatum te betalen, zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd een rentevergoeding te verlangen van de wettelijke rente vermeerderd met 3 procent per maand over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum. Indien met ons een andere betalingstermijn is overeengekomen, zal de genoemde rentevergoeding ingaan vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn.

8.2 Bovendien komen bij gebreke van tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel ten laste van de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van onze vordering. Deze kosten zijn onder meer: aanmanings-, protest- en wisselkosten, alsmede de kosten van de rechtskundige bijstand in verband met deze invordering, ook in geval de kennisneming der vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort.

8.3 De buitenrechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 115 euro exclusief BTW. Wij behoeven overigens niet aan te tonen dat de incassokosten werkelijk zijn gemaakt. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van onze opdrachtgever aan te vragen, is deze naast het ons verschuldigde, de daarop drukkende buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de rente, eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd, berekend naar het gebruikelijke tarief.

8.4 Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is (ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst) dan worden alle door hem aan ons te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kunnen wij onmiddellijk betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering van elke door de opdrachtgever aanvaarde bestelling opschorten totdat binnen een door ons te stellen termijn, betaald is, hetgeen ingevolge bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd alle bestellingen van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

8.5 Eventueel door ons verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door ons worden ingetrokken. Een betaling wordt door ons eerst als ontvangen beschouwd zodra dit bedrag is bijgeschreven op een van onze bank- of girorekeningen of in contanten is overhandigd.

8.6 Indien de opdrachtgever weet dat een door ons vervaardigd werk openbaar gemaakt gaat worden door derden voor er betaling heeft plaatsgevonden, dan moet de partij die het werk openbaar maakt ervan op de hoogte worden gesteld dat de betalingsverplichting, bij uitblijving van betaling, overgaat naar de partij die het werk openbaar maakt.

8.7 Wij versturen onze factuur digitaal, d.w.z. als PDF via e-mail. Indien opdrachtgever van ons verlangt dat wij onze factuur aanleveren via een 'portal' of via het uploaden van onze factuur naar een betalings- of boekhoudsysteem dan moeten wij dit vooraf weten. Indien wij dit achteraf horen brengen wij 75 euro exclusief BTW in rekening.

9. Zekerheid

9.1 Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever is voor ons de kredietwaardigheid van deze opdrachtgever. Zo ons op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van een opdrachtgever, hebben wij het recht direct onze leveringen/werkzaamheden te staken, dan wel zekerheidstellingen voor betaling te vorderen.

9.2 Ingeval de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten.

9.3 De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht schade die wij door een voortijdige beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid bedoeld, lijden, te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen, onmiddellijk en ineens opeisbaar.

9.4 In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de opdrachtgever verplicht op eerste aanvraag van ons de nog in haar bezit zijnde onbetaalde zaken te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze zaken terug te nemen, zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst.

9.5 De opdrachtgever zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de bestelde en aan de opdrachtgever geleverde zaken gaat eerst op deze over nadat deze alle vorderingen van ons op de opdrachtgever uit hoofde van leveringen, verkopen en diensten (daaronder begrepen o.m. koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen en eventuele rente en kosten) volledig heeft voldaan.

10.2 Voor dit tijdstip is de opdrachtgever niet gerechtigd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom al dan niet tot zekerheid, aan derden over te dragen, doch is hij bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden. Elke vordering die wij op de opdrachtgever hebben, is bij overtreding hiervan steeds terstond opeisbaar.

11. Auteursrechten en materialen opdrachtgever

11.1 In het geval de opdrachtgever ons in het kader van een opdracht door de Auteurswet of enige door andere regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten ter beschikking stelt, verklaart en garandeert de opdrachtgever dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Wij zijn niet verplicht dergelijke zaken en rechten te toetsen. In het geval dat zou blijken dat er inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zal opdrachtgever ons voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien volledig vrijwaren. Onder deze vrijwaring zijn tevens begrepen de kosten die wij zullen moeten maken (inclusief o.a. de kosten van juridische bijstand).

11.2 In het geval van een aanspraak wegens schending van rechten zijn wij gerechtigd de bewerking en/of de levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doen wij schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.

12. Gebruiksrecht

12.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het door ons in opdracht van de opdrachtgever maken van een ondertiteling, vertaling of de aanpassing van een ondertiteling of vertaling, geeft de overeenkomst de opdrachtgever slechts recht op gebruik van de ondertiteling of vertaling in de gesloten overeenkomst vastgelegde gebruikscategorie, tenzij er schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 Indien een opdrachtgever de vertaling of ondertiteling wenst te gebruiken op een andere wijze dan volgens art. 12.1 is overeengekomen meldt hij dit terstond aan ons, waarna wij in principe tegen betaling van het alsdan geldende tarief toestemming zullen verlenen, dan wel ons ervoor zullen inspannen de hiervoor benodigde bestemming van de derde bij wie deze rechten rusten, te verkrijgen, tegen het alsdan geldende tarief.

12.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het voldoen van enige vordering van ons op de opdrachtgever uit hoofde van leveringen, verkoop en diensten (daaronder begrepen o.m. koopprijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen en eventuele rente en kosten) zijn wij gerechtigd alle aan de opdrachtgever verleende gebruiksrechten te doen vervallen. Hiervan doen wij schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.

13. In opdracht vervaardigde werken

13.1 Wij behouden ons het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor op de door ons aan een opdrachtgever in het kader van een offerte of overeenkomst vervaardigde werken zoals teksten, vertalingen, ondertitelingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters, computerprogramma's, werkwijzen, adviezen, (etc.).

13.2 De hiervoor genoemde zaken en rechten blijven - tenzij uitdrukkelijk een afzonderlijke vergoeding voor de overdracht van de rechten aan de opdrachtgever in rekening is gebracht - eigendom van ons. Dit betekent dat de uitoefening van deze rechten, zoals de openbaarmaking, verspreiding of overdracht van dergelijke gegevens aan derden, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ons is voorbehouden.

13.3 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Als terzake niets is overeengekomen, geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

14. Bemiddelingsovereenkomsten

14.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op de bemiddeling tussen de rechthebbende op een ondertiteling, vertaling of ander werk en degene die deze werken wil gebruiken of exploiteren, beperkt onze rol zich tot het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen onze opdrachtgever(s) en derden. In verband hiermee staan wij jegens onze opdrachtgever niet in voor de rechten op de werken waarop een dergelijke overeenkomst betrekking heeft.

14.2 Degene die in het kader van onze bemiddelingswerkzaamheden aan een derde, via ons, een door de Auteurswet of door enige andere regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld vertalingen en ondertitelingen, verklaart en garandeert ons daardoor dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Wij zijn niet verplicht dergelijke zaken en rechten te toetsen.

14.3 In het geval dat zou blijken dat er inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zal degene die via onze bemiddeling deze rechten aan een derde in gebruik heeft gegeven of heeft overgedragen, ons voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien volledig vrijwaren. Onder deze vrijwaring zijn tevens begrepen de kosten die wij zullen moeten maken (inclusief o.a. de kosten van juridische bijstand).

14.4 Zodra door onze bemiddeling de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde tot stand is gekomen, hebben wij recht op een vergoeding voor onze werkzaamheden. In het geval de overeenkomst om welke reden dan ook, niet wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever ons niettemin een vergoeding voor onze werkzaamheden verschuldigd.

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1 Wij hebben het recht de met ons gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe rechterlijke tussenkomst vereist is, ontbonden te verklaren dan wel, naar onze keuze, de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten en winstderving, in het geval onze opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, er sprake is van een beëindiging van de activiteiten van de opdrachtgever, in geval van liquidatie, een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming, wijziging in de directie, in het geval de opdrachtgever haar verplichtingen jegens ons als neergelegd in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet nakomt, dan wel weigert de in artikel 9.1 van deze overeenkomst bedoelde zekerheid te stellen.

15.2 In alle in artikel 15.1 omschreven situaties worden de vorderingen van ons onmiddellijk opeisbaar.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op al onze offertes, opdrachten, leveringen, diensten, handelingen en overeenkomsten evenals op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die mochten ontstaan, waaronder begrepen geschillen betreffende uitlegging van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden berecht. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk voor om in zulk een geval de procedure ter zake aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

©1992-2017 inVision Ondertiteling BV * kvK Hilversum 34184.045